Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Za??cznik nr 2 do Statutu

Zasady ustalania wymaga? kwalifikacyjnych
podczas zatrudniania na stanowiska nauczycieli akademickich
oraz okre?lania trybu post?powania podczas przedstawiania wniosków
w tych sprawach


Maj?c na uwadze zachowanie autonomii uczelni, polityka kadrowa powinna zmierza? do zwi?kszenia grupy pracowników maj?cych tytu?y naukowe.
W zwi?zku z powy?szym w?adze uczelni powinny zatrudnia? na stanowisku profesora nadzwyczjnego przede wszystkim nauczycieli akademickich z tytu?em naukowym.

Rozdzia? 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Decyzj? o utworzeniu danego stanowiska nauczyciela akademickiego, podejmuje rektor na  wniosek dziekana potwierdzony opini? rady wydzia?u.


§ 2

W jednostkach mi?dzywydzia?owych sprawy przewidziane dla dziekana prowadzi upowa?niony prorektor, rady wydzia?u – senacka Komisja ds. Kadr.


§ 3

Tryb post?powania konkursowego przedstawia za??cznik A.


§ 4

Wyra?anie opinii w sprawach osobowych nast?puje ka?dorazowo w g?osowaniu niejawnym.


Rozdzia? 2

Wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowisk nauczycieli akademickich


§ 5

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego jest posiadanie tytu?u naukowego.
 2. Kandydat na stanowisko profesora zwyczajnego powinien ponadto:
   1/ mie? udokumentowane osi?gni?cia naukowe lub artystyczne podczas zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, potwierdzaj?ce  istotny wk?ad w rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej lub     artystycznej  (patrz  za?. B, pkt 1),
   2/ pe?ni? funkcj? promotora w zako?czonych przewodach doktorskich,
   3/ uzyska? co najmniej jedn? pozytywn? recenzj? o dorobku naukowym,  przedstawion? przez profesora z danej dyscypliny naukowej zatrudnionego  poza uczelni?.


§ 6

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest spe?nienie jednego z ni?ej wymienionych wymogów:
  1/ posiadanie tytu?u naukowego,
  2/ posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 2. Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinien ponadto:
  1/ mie? uznan? pozycj? naukow? w reprezentowanej dyscyplinie,
  2/ mie? umiej?tno?? samodzielnego przygotowywania i prowadzenia zaj?? ze     studentami i m?odszymi pracownikami naukowymi, przygotowywania ich     do pracy naukowej oraz organizowania i kierowania procesem bada?     zespo?owych.
 3. Kandydaci posiadaj?cy tytu? naukowy nie musz? dokumentowa? wymogów okre?lonych w ust. 2.
 4. D?ugoletni sta? pracy doktora habilitowanego nie mo?e by? zasadniczym warunkiem do ubiegania si? o stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 5. Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby nie posiadaj?cej     tytu?u naukowego po up?ywie 5 letniego okresu mianowania  mo?e nast?pi?     w przypadku:
   1) wszcz?cia przez rad? wydzia?u post?powania o nadanie tytu?u naukowego, co oznacza?oby spe?nienie wymogu uzyskania pozytywnej oceny dorobku naukowo-dydaktycznego kandydata,
   2) licz?cego si? powi?kszenia dorobku naukowego lub artystycznego od         czasu  mianowania  po raz pierwszy,
   3) potrzeby wzmocnienia dyscyplin niezb?dnych dla rozwoju uczelni.


§ 7

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku adiunkta jest posiadanie stopnia naukowego.
 2. Kandydat na stanowisko adiunkta powinien ponadto:
  1/ udokumentowa? osi?gni?cia naukowe i dydaktyczne,
  2/ odby? co najmniej jednomiesi?czny sta? naukowy lub sta? zawodowy, je?li     b?dzie to wymóg rady wydzia?u w stosunku do okre?lonej specjalizacji.
 3. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nie maj?cej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinien przekroczy? dziewi?ciu lat.
 4. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osób, które nie uzyska?y stopnia naukowego doktora habilitowanego lub przewodu artystycznego drugiego stopnia, mo?e by? przed?u?one po uzyskaniu pozytywnej oceny komisji wydzia?owej ds. oceny nauczycieli akademickich, nie wi?cej jednak ni? o 10 dwuletnich przedzia?ów czasowych, wynikaj?cych z trybu dokonywania ocen okresowych.


§ 8

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta jest posiadanie tytu?u zawodowego magistra lub równorz?dnego tytu?u zawodowego.
 2. Kandydat na stanowisko asystenta musi ponadto:
  1/ odby? sta? asystencki; osob?, która nie odby?a sta?u asystenckiego,  mianuje si? po raz pierwszy na stanowisko asystenta na okres jednego roku,
  2/ uzyska? pozytywn? opini? kierownika jednostki naukowej, w której odby?  si? sta? asystencki, uwzgl?dniaj?c? predyspozycje do pracy naukowej  i dydaktycznej.
 3. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie maj?cej stopnia naukowego doktora nie powinien przekroczy? o?miu lat.


§ 9

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku starszego wyk?adowcy jest posiadanie stopnia naukowego, a w przypadku zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) lub Studium J?zyków Obcych (SJO) – co najmniej tytu?u zawodowego magistra.
 2. Kandydat na stanowisko starszego wyk?adowcy powinien ponadto:
      1/ legitymowa? si? osi?gni?ciami o charakterze dydaktycznym: podr?cznik, skrypt, przewodnik do ?wicze? itp.
      2/ zna? j?zyk obcy,
      3/ uzyska? pozytywn? opini?, która powinna uwzgl?dnia? dzia?alno??         naukow? i dydaktyczn? oraz przydatno?? i predyspozycje kandydata do  pracy na stanowisku dydaktycznym, po okresie co najmniej trzech lat pracy  na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym.
 3. Na stanowisku starszego wyk?adowcy mo?na zatrudni? adiunkta, który ma z?o?on? do druku prac? habilitacyjn?. W takim przypadku nie stosuje si? przepisów okre?lonych w ust. 2. 
 4. Kandydat na stanowisko starszego wyk?adowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) powinien uzyska? pozytywn? opini?, uwzgl?dniaj?c? dzia?alno?? dydaktyczn?, osi?gni?cia sportowe i organizacyjne, szczególnie w zakresie kultury fizycznej studentów i pracowników uczelni. Kandydata nie dotycz? ustalenia, o których mowa w ust. 2.
 5. Kandydat na stanowisko starszego wyk?adowcy w Studium J?zków Obcych (SJO) powinien legitymowa? si? osi?gni?ciami o charakterze dydaktycznym, a ponadto uzyska? pozytywn? opini?, która powinna uwzgl?dnia? przydatno?? i predyspozycje do pracy dydaktycznej po okresie co najmniej pi?ciu lat pracy na stanowisku wyk?adowcy.


§ 10

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku wyk?adowcy jest posiadanie stopnia naukowego lub znacznego dorobku naukowo-dydaktycznego, a w przypadku zatrudnienia w SWFiS lub SJO co najmniej tytu?u zawodowego magistra.
 2. Kandydat na stanowisko wyk?adowcy w SWFiS powinien ponadto legitymowa? si? udokumentowanym dorobkiem dydaktycznym, sportowym i organizacyjnym po okresie co najmniej siedmiu lat pracy na stanowisku   instruktora, kandydat za? spoza uczelni co najmniej o?mioletnim sta?em pracy dydaktycznej lub istotnymi osi?gni?ciami zawodowymi, np.:     uprawnieniami trenerskimi lub s?dziowskimi.
 3. Kandydat na stanowisko wyk?adowcy w SJO powinien ponadto legitymowa?  si? udokumentowanym dorobkiem dydaktycznym i organizacyjnym po okresie co najmniej siedmiu lat pracy na stanowisku lektora, kandydat za? spoza uczelni co najmniej o?mioletnim sta?em pracy dydaktycznej lub istotnymi osi?gni?ciami zawodowymi, np: uprawnieniami t?umacza lub     uprawnieniami do nauczania danego j?zyka.


§ 11

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest posiadanie tytu?u zawodowego magistra:
   1) wy?szych studiów wychowania fizycznego (AWF)  i co najmniej uprawnienia instruktora do prowadzenia sekcji sportowych lub rehabilitacji,
   2) innych studiów wy?szych z udokumentowaniem uprawnie? trenerskich.
 2. Kandydat na stanowisko instruktora powinien ponadto mie? co najmniej roczny sta? pracy w zakresie dydaktyki i uzyska? pozytywn? opini? kierownika jednostki, w której odby? sta?, uwzgl?dniaj?c? predyspozycje do pracy dydaktycznej.

§ 12

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku lektora jest posiadanie tytu?u zawodowego magistra filologii obcej lub uko?czenie studiów i posiadanie uprawnie? do nauczania danego j?zyka.
 2. Kandydat na stanowisko lektora powinien ponadto mie? co najmniej roczny sta? pracy w zakresie dydaktyki i uzyska? pozytywn? opini? kierownika jednostki, w której odby? sta?, uwzgl?dniaj?c? predyspozycje do pracy dydaktycznej.


Rozdzia? 3

Tryb post?powania przy wysuwaniu kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich


§ 13

 1. Po og?oszeniu konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego kandydat sk?ada pisemn? ofert? na przyst?pienie do konkursu oraz autoreferat stanowi?cy informacj? o przebiegu pracy naukowej i zawodowej (za?. B, pkt 2).
 2. W przypadku kandydatów spoza uczelni wymagane s? odpisy dokumentów stwierdzaj?cych uzyskanie stopni naukowych lub tytu?u naukowego.


§ 14

 1. Do wniosków w sprawie utworzenia stanowiska nauczycieli akademickich nale?y wraz z dokumentacj? kandydata do??czy?:
   1/ uzasadnienie potrzeby utworzenia stanowiska,
   2/ informacj? o stanie zatrudnienia i obci??enia dydaktycznego jednostki  wnioskuj?cej (instytut, katedra, zak?ad, studium), z uwzgl?dnieniem przewidywanych dla kandydata zada? naukowych, dydaktycznych i  organizacyjnych.
 2. Do wniosków w sprawie mianowania na stanowiska nauczycieli akademickich nale?y do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, do??czy? ponadto:
   1/ informacj? o przebiegu konkursu,
   2/ wyci?g z protoko?u posiedzenia rady wydzia?u.

 

Rozdzia? 4

Przepisy ko?cowe


§ 15

Osoba zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego nie maj?ca tytu?u naukowego otrzymuje nominacj? z zapisem “profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Olsztynie”.

 

Za??cznik A


Og?oszenie konkursu
i sposób jego przeprowadzenia


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (DzU nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w uczelni pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego oraz starszego wyk?adowcy i wyk?adowcy nast?puje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego.

I.  Sk?ad komisji konkursowej

 1. Komisj? konkursow? oraz jej przewodnicz?cego powo?uje dziekan po zasi?gni?ciu opinii rady wydzia?u spo?ród specjalistów z danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. W jednostkach mi?dzywydzia?owych komisj? oraz przewodnicz?cego powo?uje upowa?niony prorektor po zasi?gni?ciu opinii Komisji ds. Kadr.
 2. W sk?ad komisji konkursowej wchodz? ponadto:
      1/ kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma by? zatrudniony kandydat,
      2/ po jednym przedstawicielu zwi?zków zawodowych.

II. Przewodnicz?cy komisji konkursowej

 1. Przewodnicz?cy komisji kieruje pracami komisji konkursowej i reprezentuje j? przed rad? wydzia?u oraz Komisj? ds. Kadr.
 2. Przewodnicz?cy komisji ma prawo do zasi?gni?cia opinii Komisji ds. Kadr lub innej komisji we wszystkich sprawach obj?tych zainteresowaniami komisji.
 3. Przewodnicz?cy komisji mo?e zadecydowa? o zaproszeniu na posiedzenie komisji lub na okre?lony punkt porz?dku obrad tak?e innych osób w sprawach specjalistycznych zwi?zanych z pracami komisji.
 4. Przewodnicz?cy komisji organizuje prac? komisji, zwo?uje posiedzenia i przewodniczy obradom.
 5. Przewodnicz?cy komisji przedstawia wynik konkursu dziekanowi (prorektorowi).

III. Cz?onkowie komisji konkursowej

 1. Cz?onkowie komisji maj? prawo i obowi?zek brania aktywnego udzia?u w posiedzeniu komisji, a w szczególno?ci przedstawiania swoich opinii i pogl?dów.
 2. Cz?onkowie komisji uczestnicz? w posiedzeniu osobi?cie.
 3. W razie niemo?no?ci wzi?cia udzia?u w posiedzeniu komisji cz?onek powinien usprawiedliwi? nieobecno?? przed przewodnicz?cym komisji.
 4. Osobom zaproszonym przys?uguje prawo wyra?ania opinii.

IV. Og?oszenie konkursu

 1. Og?oszenie konkursu mo?e nast?pi? wówczas, gdy istnieje uzasadniona konieczno?? zatrudnienia nauczyciela akademickiego i po uzyskaniu zgody rektora.
 2. Zbieranie ofert na konkurs powinno by? zako?czone w ci?gu jednego miesi?ca od dnia jego og?oszenia.
 3. Decyzj? o przekazaniu zawiadomienia o og?oszonym konkursie do odpowiednich szkó? wy?szych i innych placówek naukowych podejmuje dziekan.
 4. Og?oszenie konkursu w prasie mo?e nast?pi? tylko w uzasadnionych przypadkach za zgod? rektora.

V. Post?powanie konkursowe

 1. Do konkursu mog? przyst?pi? wszystkie osoby spe?niaj?ce warunki konkursu, niezale?nie od dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Post?powaniem konkursowym powinny by? obj?te wszystkie osoby, które zg?osi?y swój udzia? w konkursie i spe?niaj? jego warunki.
 3. Przewodnicz?cy komisji zaprasza wszystkie osoby, które zg?osi?y swój udzia? w konkursie, na posiedzenie konkursowe w celu zaprezentowania si?.
 4. Po zaprezentowaniu si? wszystkich osób komisja konkursowa przeprowadza ocen? kwalifikacji i przydatno?ci uczestników konkursu, wykorzystuj?c równie? wyniki okresowej oceny.
 5. Ka?dy cz?onek komisji ma prawo ??da? umieszczenia w protokole stwierdzenia o zaj?ciu przez niego stanowiska lub odr?bnej opinii.
 6. Podczas analizy wyników konkursu brani s? pod uwag? tylko kandydaci spe?niaj?cy wymogi kwalifikacyjne.
 7. Przewodnicz?cy komisji przeprowadza g?osowanie; uchwa?y komisji konkursowej podejmowane s? w g?osowaniu tajnym bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci co najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków danej komisji konkursowej.
 8. Z posiedzenia komisji sporz?dza si? protokó? z przebiegu konkursu, przedstawiaj?c poszczególnych jego uczestników w kolejno?ci zgodnej z wynikami post?powania kwalifikacyjnego.

VI. Postanowienia ko?cowe

 1. Dziekan (kierownik jednostki mi?dzywydzia?owej) przedstawia do opinii radzie wydzia?u (Komisji ds. Kadr) wniosek dotycz?cy obsadzenia etatu, sporz?dzony na podstawie uchwa?y komisji konkursowej i zawieraj?cy zgod? bezpo?redniego prze?o?onego na zatrudnienie danego kandydata w kierowanej przeze? jednostce organizacyjnej.
 2. Stanowisko w sprawie zg?oszonego wniosku rada wydzia?u podejmuje w g?osowaniu zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci co najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków..
 3. Dziekan (kierownik jednostki mi?dzywydzia?owej) przedstawia wniosek rektorowi.
 4. Ostateczn? decyzj? o mianowaniu kandydata na dane stanowisko podejmuje rektor.

 

Za??cznik B


Wyja?nienia


1) Przez u?yte w § 5 ust. 2 sformu?owanie “istotny wk?ad w rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej nale?y rozumie?, ?e prace kandydata s? znane i doceniane w kr?gach specjalistów, czego dowodem jest powo?ywanie si? autorów innych prac na publikacje kandydata, wyg?aszanie referatów na licz?cych si? spotkaniach naukowych, udzia? w konkursach artystycznych, cz?onkostwo w  towarzystwach naukowych, w tym zagranicznych, udzia? w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych lub konkursów artystycznych, cz?onkostwo w komitetach redakcyjnych zagranicznych czasopism naukowych, pe?nienie funkcji konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub artystycznych oraz kierownika i organizatora zespo?ów badawczych, ewentualnie zespo?ów wdra?aj?cych wyniki bada? naukowych do praktyki gospodarczej, uczestnictwo w pracach organów doradczych lub zespo?ach ekspertów.

2) Autoreferat, w zale?no?ci od wymaga? kwalifikacyjnych wymienionych  w rozdziale II na dane stanowisko, powinien zawiera? odpowiednio wybrane  wykazy i informacje, uwzgl?dniaj?ce:
 1/ wykaz dorobku naukowego wg wymogów Centralnej Komisji, z uwzgl?dnieniem publikacji dydaktycznych,
 2/ ekspertyzy i opracowane opinie naukowo-techniczne,
 3/ wspó?prac? naukow? lub artystyczn? z o?rodkami naukowymi oraz artystycznymi zagranicznymi i krajowymi,
 4/ kierowanie pracami badawczymi (kierownictwo i koordynacja bada?),
 5/ wykaz promowanych doktorów i aktualn? opiek? nad doktorantem, ewentualnie dat? otwarcia przewodu doktorskiego i przewodu      artystycznego pierwszego stopnia, którego kandydat jest promotorem,
 6/ wykaz wykonanych recenzji na stopie? lub tytu? naukowy,
 7/ cz?onkostwo i udzia? w pracach komitetów PAN, rad naukowych instytutów, komitetów redakcyjnych, towarzystw naukowych, naukowo-     technicznych,
 8/ uczestnictwo w organach kolegialnych w uczelni oraz sprawowanie funkcji organów jednoosobowych,
 9/ kierowanie instytutem, katedr?, zak?adem, zespo?em badawczym, studium doktoranckim, studium podyplomowym, rokiem studiów itp.


Ta strona by?a odwiedzana 1188 razy (w tym z UWM 115 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa